Sanitarne otpadne vode ili komunalne otpadne vode potrebno je pročistiti na biološkom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Kvaliteta pročišćenih otpadnih voda na biorotoru zadovoljava propisane vrijednostima prema Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN 80/13).

OPIS TEHNOLOŠKIH PROCESA AEROBNO-BIOLOŠKE OBRADE SANITARNIH OTPADNIH VODA

 1. Prihvatna komora s košarom za prihvat krutih tvari, krpa, drva i ostalog
 2. Pjeskolov-komore za prihvat pijeska, šljunka, pepela i ostalog
 3. Prepumpna podizna stanica s ugrađenim duplim muljnim pumpama tip Tehnix
 4. Primarni bazen-dozator bio mase rotirajućeg polipropilenskog rotora
 5. Rotor ispunjen polipropilenskim protočnim sačastim blokovima za održavanje biomase
 6. Sekundarno taložni bazen aerobno-biološki pročišćene otpadne vode
 7. Prepumpni sustav za povremeni povrat aktivnog mulja za potrebe nitrifikacije
 8. Separatna rešetka ugrađena prije izlaza vode iz BIOROTORA
 9. Ventil za recirkulaciju i balansiranje kružnog procesa aerobne obrade vode
10. Izlazna komora za uzorkovanje uzoraka i pristup za izvlačenje nakupljenog mulja