Namijenjeni za vodno zaštićena područja, za odvajanje ulja i masti, taloga, pijeska, šljunka i pepela iz oborinskih ili procesnih zauljenih voda.

DVOSTJENSKI SEPARATORI SA SISTEMOM KONTROLE DOJAVLJIVANJA OPTEREĆENJA

Proizvode se prema EN 858-1 s integriranim taložnikom, konstrukcije spremnika prema EN 12285.

Ugradnja: U osobito zaštićena vodna područja prema državnim i općinskim planovima za zaštitu voda u prevenciji akcidentnih zagađenja izvorišta, crpilišta i uporabe površinskih i podzemnih voda.

Ugradnja: U zemlju, iskopom jame dubine h+20 cm, tlocrtnih dimenzija LxB na pripremljeni, nivelirani i nabijeni šljunak s dozvoljenim odstupanjem do 2 cm postavlja se PP folija. Nakon polaganja separatora spoje se PVC-cijevi s gumenim brtvama na ulazi izlaz. Obavezno napuniti separator vodom do razine izlaza. Provjeriti propusnost spojeva. Klizno grlo separatora s poklopcom prilagoditi potrebnoj visini te ga zasipati zemljom. Okna i poklopac ugrađene u kolnik treba armirati, betonirati te asfaltirati. Način održavanja:
- sklopiti ugovor s ovlaštenim sakupljačem otpadnog ulja i masti
- prazniti separator od ulja i masti prema potrebi i zbrinuti ih na način propisan zakonom o opasnom otpadu

Za veće kapacitete prodajemo separatore s By-passom-preljevnim sistemom ili specijalne izvedbe.

SEPARATORI TEHNIX IMAJU TIPSKU SUGLASNOST ZA UGRADNJU U REPUBLICI HRVATSKOJ I EUROPI.